Czas oczekiwania na uprawomocnienie wyroku karnego. Wpływ uprawomocnienia wyroku na niekaralność.

uprawomocnienie wyroku

Dzisiejszy artykuł poświęcony będzie formalnym zagadnieniom prawa karnego procesowego i po części – prawa materialnego.

Skorzystanie z usług adwokata zajmującego się sprawami karnymi jest cenne wszędzie tam, gdzie Państwa wiedza pozyskana z różnych źródeł jest niewystarczająca. Przykładem takich informacji (choć dostępnych naprawdę wszędzie) jest informacja dotycząca uprawomocnienia wyroku karnego i dalszych konsekwencji tego uprawomocnienia.

Z chwilą wydania wyroku, wyrok taki nie jest prawomocny. Rozpoczynając analizę od przepisów Ustawy zasadniczej należy przypomnieć, że w świetle art. 176 ust. 1 Konstytucji Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku trzeba odwołać się od wyroku a jedynie jest to prawo (nie mylić z obowiązkiem)gwarantowane konstytucyjnie.

Terminów uprawomocnienia się wyroku jest kilka i pierwszy z nich to upływ 7 dniowego terminu od doręczenia wyroku (jeżeli podlegał doręczeniu a znakomita większość wyroków nie podlega doręczeniu) albo upływ 7 dniowego terminu od jego publikacji, co reguluje art. 422 k.p.k.

Jeżeli strony nie są zainteresowane zapoznaniem się z pisemnymi motywami wydanego wyroku i nie składają wniosku o uzasadnienie albo przeoczyli termin publikacji orzeczenia (z różnych przyczyn) albo postanowili odłożyć list z kopertą z Sądu do szuflady albo nie podejmować przesyłki (dwa ostatnie sposoby stanowczo odradzamy) wówczas wyrok uprawomacnia się 8-go dnia od publikacji/doręczenia wyroku. Wówczas można mówić o jego prawomocności.

Inna sytuacja dotyczy wypadku, gdy strony złożą wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku. Wówczas Sąd ma czas na sporządzenie wyroku i powinien go sporządzić w terminie 14 dni. Po doręczeniu odpisu wyroku z uzasadnieniem strony powinny podjąć decyzję czy zgadzają się z wyrokiem czy nie. W przypadku uznania, że wyrok zawiera wady, jest niesprawiedliwy albo z innych przyczyn – strony mają prawo w postepowaniu zwyczajnym wnieść apelację w terminie 14 dni i biegnie osobno dla każdego uprawnionego od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem (art. 445 § 1 k.p.k.)

Na podstawie powyższego pojawia się problem z określeniem jednolitej daty uprawomocnienia się wyroku karnego. W przypadku wielości oskarżonych albo pokrzywdzonych, wyrok będzie miał kilka/kilkanaście dat uprawomocnienia się wyroku.

Jeżeli strony zdecydują się na wniesienie apelacji i Sąd utrzyma w mocy zaskarżony wyrok bądź go zmieni – wówczas wyrok taki jest prawomocny z dniem jego wydania. W przypadku uchylenia wyroku należy pamiętać, że zgodnie z art. 539a i 539b k.p.k. stronom przysługuje zażalenie do Sądu Najwyższego, co z mocy prawa powoduje wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku (art. 539b § 2 k.p.k.)

Należy pamiętać, że prawo do apelacji (potocznie zwanej odwołaniem) przysługuje stronom, to jest zarówno oskarżonemu, pokrzywdzonemu ale także oskarżycielowi publicznemu i podmiotom nadzwyczajnym. Oznacza to, że nawet korzystny (dla nas, naszego klienta) wyrok Sądu I instancji może zostać zaskarżony przez pozostałe strony postępowania do Sądu II instancji. Na tym polega dwuinstancyjność.

Skutki uprawomocnienia się wyroku karnego zostaną opisane w dalszych artykułach w kontekście przedawnienia karalności i wykonania kary, zatarcia skazania. Postaramy się opisać także skutki wpisania wyroku skazującego do Krajowego Rejestru Karnego.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

Michał Grabowski

Adwokat

O MNIE

Adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

W 2020 r. zdał egzamin adwokacki z wyróżnieniem i od września 2020 r. prowadzi praktykę adwokacką. Od 2016 r. współpracuje z kancelarią PIROŻEK & PIROŻEK, uprzednio pracując w dużych, wieloosobowych kancelariach, w których świetnie się odnajduje.

W Kancelarii zajmuje się głównie prawem cywilnym, gospodarczym i karnym. W kręgu zainteresowań mecenasa są przede wszystkim spory konsumenckie z podmiotami rynku finansowego (banki, fundusze inwestycyjne). Ponadto specjalizuje się w dochodzeniu i zabezpieczaniu roszczeń wierzycieli w postępowaniach sądowych i pozasądowych (windykacja, antywindykacja). Pasjonat prawa karnego.

Obronił pracę magisterską na temat czynów zabronionych na sportowych imprezach masowych pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Cieleckiego, Prof. UO.

W czasie wolnym uprawia sport, podróżuje lub ogląda mecze piłki nożnej.

Żartobliwie przyznaje, że swoją prawniczą karierę rozpoczął w wieku 8 lat kiedy napisał umowę, w wyniku której za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymał wymarzony rower.

KONTAKT


Więcej artykułów