Co jest moje a co jego?

Jeżeli zawarliśmy umowę majątkową małżeńską – inaczej zwaną intercyzą – to od tej chwili każdy nowy dochód wchodzi w skład odrębnego majątku.

W chwili zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty nabyte w czasie jej trwania, przez obojga małżonków lub przez jednego z nich. Prawie wszystkie dochody, które trafią nawet na odrębne rachunki będą wspólne.

Prawie wszystkie… Więc czy w trakcie małżeństwa mam coś własnego?

Jeżeli tak, to co to jest?

  • Wszystko co miałem przed zawarciem małżeństwa – to raczej oczywiste.
  • To co odziedziczyłam nawet w trakcie małżeństwa.
  • To co dostałam w darowiźnie – chyba że darujący postanowił podarować pieniądze lub rzecz obojgu małżonkom.
  • Nagrody za moje osobiste osiągnięcia.
  • To co dostałam w darowiźnie – chyba że darujący postanowił podarować pieniądze lub rzecz obojgu małżonkom.
  • Udziały w spółce cywilnej. Jeżeli małżonek jest wspólnikiem w spółce cywilnej, to przysługujący mu udział wchodzi w skład jego majątku osobistego. Dotyczy to również sytuacji, gdy spółka cywilna powstała już w trakcie trwania małżeństwa i gdy udziały w niej zostały pokryte z majątku wspólnego małżonków.

Co jeśli małżonkowie się rozwiodą, a jeden z nich miał udziały w spółce cywilnej, które zostały pokryte z majątku wspólnego? W takiej sytuacji drugi małżonek może żądać rozliczenia tych nakładów.

  • Wierzytelności o wynagrodzenie za pracę. „Wierzytelności” to tylko oczekiwanie i nadzieja na otrzymanie pieniędzy. Chodzi zatem tu tylko o wynagrodzenie do momentu jego wypłaty. Od momentu wypłaty wynagrodzenie trafia do majątku wspólnego małżonków, nie jest to już więc majątek osobisty.

 Ma to znaczenie np. dla możliwości zajęcia pensji małżonka przez komornika. Jeżeli egzekucja komornicza toczy się przeciwko jednemu małżonkowi lub do majątku wspólnego, to drugiemu małżonkowi nie można zająć wierzytelności o wypłatę wynagrodzenia. Jest tak tylko do chwili wypłaty. Jak pieniądze trafią już na rachunek wspólny to komornik może je zająć. Mógłby zatem nasz kodeks nie pisać o problemach niepraktycznych ☹

O tym, które poszczególne elementy wchodzą w skład majątku osobistego decyduje wiele czynników. W rzeczywistości zaczyna to mieć znaczenie, gdy małżonkowie chcą podzielić majątek, jeden z nich się zadłużył lub gdy biorą rozwód. Pamiętajmy, że w małżeństwie można zupełnie zrezygnować z majątku wspólnego – należy w tym celu podpisać intercyzę lub znieść wspólność majątkową.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów