Co dzieje się z umową leasingu podczas podziału majątku?

Leasing staje się coraz bardziej popularną formą nabycia np. auta.

Umowa leasingu niejednokrotnie jest bardziej opłacalna niż standardowy zakup ratalny lub kredyt. W najprostszym ujęciu leasing jest podobny do wynajmu długoterminowego lub zakupu na raty. Polega na tym, że firma leasingowa oddaje daną rzecz w użytkowanie leasingobiorcy w zamian za ustaloną w umowie opłatę wnoszoną co miesiąc. Umowę leasingu podpisuje się na czas określony. Niestety, leasing może okazać się kwestią problematyczną po ewentualnym rozwodzie małżonków, gdy należy przeprowadzić podział majątku wspólnego.

Między osobami wchodzącymi w związek małżeński powstaje wspólność majątkowa. Przychody z wypłat, prowadzenia firmy, wynajmu, samochody, nieruchomości i ruchomości – to wszystko składa się na majątek wspólny małżonków. Wspólność majątkowa obejmuje wszystkie przedmioty, które małżonkowie nabywają (osobno lub wspólnie) w trakcie jej trwania. Natomiast składnikami majątku osobistego są np. prawa autorskie, przedmioty odziedziczone, otrzymane w darowiźnie i kupione przed zawarciem małżeństwa.

Małżonkowie mogą zlikwidować wspólność majątkową poprzez podpisanie intercyzy. Jednak jeśli tego nie zrobią to w trakcie planowania rozwodu muszą uwzględnić podział majątku. Mogą to zrobić przed, po lub w trakcie rozwodu.

Przy ustalaniu składu majątku wspólnego bierze się też pod uwagę wspólne prawa majątkowe, które wynikają m.in. z umowy leasingu. Nie ma przy tym znaczenia czy umowa została zawarta przez jednego małżonka. Co istotne, przedmiot leasingu wchodzi w skład majątku wspólnego także wówczas, gdy to jego wykupu doszło już po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej (w praktyce najczęściej następuje to na skutek uprawomocnienia się wyroku rozwodowego).

Jeżeli do wykupu przedmiotu leasingu dojdzie przed rozwodem.

Umowa leasingu została zawarta jeszcze w trakcie trwania wspólności majątkowej. Para (lub jeden z małżonków) spłaciła auto, więc nastąpiło nabycie własności. Spłacone auto poleasingowe musi zostać rozliczone tak jak każdy inny składnik majątku w ramach wspólności majątkowej. Obie strony mają do niego prawo, niezależnie od tego, kto podpisał umowę.

Jeżeli do wykupu przedmiotu leasingu dojdzie po rozwodzie.

Rozliczenie praw wynikających z leasingu jest trudniejsze, jeśli do wykupu dojdzie dopiero po rozwodzie. Jeśli do wykupu przedmiotu leasingu doszło już po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej, małżonek, który spłacał samodzielnie po tej dacie raty leasingowe oraz poniósł koszt wykupu ma do drugiego małżonka roszczenie o zwrot połowy zapłaconych z tego tytułu należności. Drugi małżonek – ma prawo do połowy wartości auta wykupionego z leasingu przez byłego małżonka po ustaniu wspólności.

Niezależnie od tego czy do wykupu przedmiotu leasingu doszło w trakcie trwania ustroju wspólności ustawowej czy po tej dacie, przedmiot leasingu, wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków i jako taki podlega rozliczeniu w sprawie o podział majątku wspólnego.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów