Spadek

Małoletni a odrzucenie spadku

Często zdarza się, iż w skład spadku wchodzą same długi, albo wartość aktów nie przewyższa pasywów. Jedną z form obrony przed przyjęciem takiego spadku jest jego odrzucenie. Zgodnie z treścią art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Termin ten ma charakter prekluzyjnego zawitego terminu prawa materialnego. …

Małoletni a odrzucenie spadku Read More »

DZIAŁ SPADKU, A PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Podział spadku zawsze budzi wiele kontrowersji. Oczywiście, w chwili gdy spadkobiercy potrafią się porozumieć, zarówno w przedmiocie wartości spadku jak i jego składu, podziału można dokonać u notariusza. Jednakże często spadkobiercy zapominają, że spadkodawca był kiedyś w związku małżeńskim, a to istotnie zmienia sposób podziału całej masy spadkowej.  „W wypadku gdy w skład spadku wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym małżeńską wspólnością ustawową, do dokonania działu spadku niezbędne jest …

DZIAŁ SPADKU, A PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW Read More »

Jak ustalić wysokość należnego zachowku?

Słowem wstępu pokrótce wskażę istotę zachowku, a mianowicie jest to instytucja unormowana w kodeksie cywilnym. Przepisy regulujące tę materię znajdują się w tytule IV Księgi IV rzeczonego kodeksu w przepisach od art. 991 do 1011. Zadaniem tej instytucji jest objęcie szczególną ochroną członków najbliższej rodziny zmarłego przy równoczesnym uwzględnieniu obowiązków moralnych ciążących na zmarłym względem swoich najbliższych. Aby można było dochodzić zachowku muszą zostać spełnione łącznie 4 warunki: …

Jak ustalić wysokość należnego zachowku? Read More »

CZY DOPUSZCZALNE JEST ZAWARCIE UMOWY O ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO ZACHOWKU?

W poprzednim artykule wskazano, czym w istocie jest zachowek, komu, kiedy i w jakiej wysokości należy się zachowek. Należy się jednak zastanowić, czy na gruncie obowiązujących obecnie przepisów jest możliwe zawarcie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku. Zagadnienie powyższe ujawniło się podczas rozpatrywania przez jeden z Sądów Okręgowych zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej.  Stan faktyczny sprawy był następujący. Składający zażalenie wystąpił do notariusza o sporządzenie …

CZY DOPUSZCZALNE JEST ZAWARCIE UMOWY O ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO ZACHOWKU? Read More »

Zachowek – czym jest i komu przysługuje?

W Polsce co do zasady obowiązuje zasada swobody testowania, co oznacza, iż spadkodawca może zadecydować, co stanie się z jego majątkiem po śmierci. Zasada ta doznaje jednakże pewnych ograniczeń, a jedną z nich jest instytucja zachowku (często błędnie określanego jako zachówek). Stosownie do treści art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli …

Zachowek – czym jest i komu przysługuje? Read More »

JAK ŚWIADOMIE PRZEKAZAĆ W SPADKU SWÓJ MAJĄTEK – CZYLI RODZAJE TESTAMENTÓW cz. 2

W części pierwszej artykułu zostały omówione dwa podstawowe rodzaje testamentów w prawie polskim, tj. testament holograficzny i notarialny. Poniżej zostaną omówione typy testamentów tzw. szczególnych, które w praktyce są dużo rzadziej stosowane, albowiem do ich sporządzenia konieczne zajście określonych w Kodeksie cywilnym przesłanek. TESTAMENT USTNY Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub tez nie ma on uzasadnionej możliwości sporządzenia testamentu własnoręcznego lub notarialnego, spadkodawca może oświadczyć …

JAK ŚWIADOMIE PRZEKAZAĆ W SPADKU SWÓJ MAJĄTEK – CZYLI RODZAJE TESTAMENTÓW cz. 2 Read More »

JAK ŚWIADOMIE PRZEKAZAĆ W SPADKU SWÓJ MAJĄTEK – CZYLI RODZAJE TESTAMENTÓW cz. 1

RODZAJE TESTAMENTÓW cz. 1 O testamencie słyszał zapewne każdy z nas, albowiem jest to jedna z najbardziej podstawowych form umożliwiających osobie żyjącej zadecydowanie, co z stanie się z jej majątkiem po śmierci. W niniejszym artykule chciałbym przybliżyć rodzaje testamentów , których możliwość sporządzenia przewiduje Kodeks cywilny. TESTAMENT HOLOGRAFICZNY Najbardziej rozpowszechnią formą testamentu jest tzw. testament hologaficzny, czyli własnoręczny. Spadkodawca musi go napisać w całości pismem ręcznym, podpisać oraz opatrzyć …

JAK ŚWIADOMIE PRZEKAZAĆ W SPADKU SWÓJ MAJĄTEK – CZYLI RODZAJE TESTAMENTÓW cz. 1 Read More »