Prawo Budowlane

Kiedy przedawniają się roszczenia o odszkodowanie za nienależyte wykonanie remontu?

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że prawidłowe odróżnienie umowy o remont w potocznym tego słowa znaczeniu a w języku ustawy kodeks cywilny może powodować znaczne trudności, również dla osób mających na co dzień do czynienia z tego typu umowami. Potocznie bowiem remont nie oznacza zazwyczaj umowy o remont w znaczeniu Kodeksu cywilnego z czego wynikają doniosłe różnice w skutkach prawnych, w tym także w zakresie przedawnienia roszczeń z tychże umów. Otóż co istotne przepisy tytułu …

Kiedy przedawniają się roszczenia o odszkodowanie za nienależyte wykonanie remontu? Read More »

wynagrodzenia podwykonawcy

Inwestor odpowiada za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, ale czy zawsze?

W realizacji inwestycji budowlanych nie tylko tych największych, ale i często w także w przypadku budownictwa domów mieszkalnych, poza inwestorem i wykonawcą biorą udział także podwykonawcy. Mimo, że przez pryzmat przykrych doświadczeń część małych przedsiębiorców budowlanych, występujących najczęściej jako podwykonawcy zaczęła dbać o swój interes, jednak nadal zdarzają się sytuacje w których: albo umowa nie została sporządzona na piśmie, albo w toku realizacji umowy ustnie zlecono dodatkowo pracę, ale „zapomniano” sporządzić aneksu lub …

Inwestor odpowiada za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, ale czy zawsze? Read More »

Prawo budowlane: Projekt budowlany niekoniecznie na papierze – od 1 lipca 2021 r. także elektroniczny.

Od 1 lipca 2021 r. cyfryzacja upomniała się o budownictwo, a konkretnie o projekty budowlane. Do końca czerwca projekty budowlane musiały mieć formę pisemną. Po wprowadzonych zmianach możemy wybrać dotychczasową papierową formę lub formę elektroniczną, a w ograniczonym zakresie, także wykonać mix obu form. Zgodnie z art. 34 ust. 3f ustawy Prawo budowlane (dalej: pr. bud.) w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2021 r., projekt budowlany, …

Prawo budowlane: Projekt budowlany niekoniecznie na papierze – od 1 lipca 2021 r. także elektroniczny. Read More »

Prawo budowlane: Przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy jako zadanie kierownika budowy.

Jednym z podstawowych zadań kierownika budowy jest wskazane w art. 22 pkt 1 pr. bud. protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego. Przede wszystkim wskazać należy, że przepis ten reguluje obowiązki kierownika budowy, a nie właściciela obiektu lub inwestora albo wykonawcy robót. Teren …

Prawo budowlane: Przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy jako zadanie kierownika budowy. Read More »

Prawo budowlane: Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie? Kiedy należy uzyskać pozwolenie na budowę a kiedy dokonać zgłoszenia.

Bardzo często inwestor planując przyszła inwestycję zastanawia się czy na dane przedsięwzięcie musi  uzyskać pozwolenie na budowę czy dokonać zgłoszenia. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 28 ust. 1 prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji   o pozwoleniu na budowę. Podkreślenia wymaga, że posiadanie przez inwestora pozwolenia na budowę wymagane jest nie tylko w momencie rozpoczęcia prac, ale także na każdym etapie prowadzenia robót budowalnych. Pozwolenie na budowę jest …

Prawo budowlane: Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie? Kiedy należy uzyskać pozwolenie na budowę a kiedy dokonać zgłoszenia. Read More »

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

Zgodnie z brzmieniem art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego „Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.” Oznacza to, …

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Read More »

Prawo budowlane: Warunek kontynuacji funkcji w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Planując budowę na nieruchomości, która nie leży w obszarze dla którego został uchwalony plan miejscowy, należy przed wszczęciem postępowania o wydanie pozwolenia na budowę uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja WZ). Warunki wydania takiej decyzji reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać decyzję WZ? Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydanie …

Prawo budowlane: Warunek kontynuacji funkcji w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Read More »