Podział Majątku i własność

rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku

Wiele osób zadaje sobie pytanie czy rozwód z orzeczeniem o winie ma późniejszy wpływ na sprawę o podział majątku.  Czy można uzyskać większą część majątku wykazując winę małżonka? W tym wpisie postaramy się rozwiać wątpliwości dotyczące tego zagadnienia.  Czy rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na podział majątku? Niezależnie od tego, czy rozwód nastąpił bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie, sprawa o podział majątku będzie przebiegała tak samo. Zgodnie z prawem małżonek z którego winy nastąpił …

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku Read More »

podział majątku

Czy jest szansa na polubowne rozwiązanie w sprawie o podział majątku?

Sprawy finansowe to bardzo często główna oś konfliktu w sprawach związanych z zakończeniem związku małżeńskiego. Najczęściej brak porozumienia między małżonkami w kwestiach finansowych odbija się na wszelkich innych ustaleniach czy sprawach dotyczących ich małoletnich dzieci. Wielokrotnie w trakcie prowadzonych spraw rozwodowych czy rodzinnych już po zakończeniu rozwodu dążymy do ustalenia sedna problemu i konfliktu pomiędzy byłymi małżonkami – i najczęściej okazuje się nim brak rozstrzygnięcia kwestii majątkowych. Należy …

Czy jest szansa na polubowne rozwiązanie w sprawie o podział majątku? Read More »

podział majątku

Jak rozliczyć nakłady przy podziale majątku wspólnego?

Małżonkowie mogą żądać zwrotu wydatków i nakładów poczynionych na poszczególne składniki majątkowe, a roszczenia te powinny zostać zgłoszone najpóźniej do czasu zakończenia postępowania o podział majątku wspólnego. Podstawę takiego żądania stanowi art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. O jakich roszczeniach musimy pamiętać? Art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [dalej: k.r.o.] reguluje zasady dokonywania przez małżonków rozliczeń z tytułu wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątki osobiste każdego …

Jak rozliczyć nakłady przy podziale majątku wspólnego? Read More »

podział majątku wspólnego

Jakie są dopuszczalne sposoby podziału majątku wspólnego?

W poprzednim artykule została poruszona tematyka związana z problematyką umownego i sądowego podziału majątku wspólnego małżonków. Przedmiotowy artykuł będzie miał na celu krótkie scharakteryzowanie sposobów, przy pomocy których następuje zniesienie współwłasności. Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze zawarcia stosownej umowy pomiędzy współwłaścicielami, gdy strony dojdą do porozumienia co do faktu zniesienia współwłasności, jak i zastosowanego sposobu wyjścia ze stanu współwłasności. Natomiast w sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia – podział …

Jakie są dopuszczalne sposoby podziału majątku wspólnego? Read More »

podział majątku

Właściwość sądu w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków

Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków to jedne z bardzo częstych kategorii spraw rodzinnych. Aktualizują się one w przypadku rozstania małżonków i budzą mnóstwo emocji i sytuacji konfliktowych. Ustalenie właściwości rzeczowej sądu Kiedy małżonkowie nie potrafią rozstrzygnąć tych spraw na drodze porozumienia i wspólnych ustaleń, konieczna jest ingerencja Sądu. Bardzo istotną okolicznością jest więc przede wszystkim ustalenie do jakiego Sądu powinien zwrócić się małżonek jeżeli chce …

Właściwość sądu w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków Read More »

podział majątku

Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego małżonka. Czy wchodzą do majątku wspólnego?

Dokonując podziału majątku wspólnego, małżonkowie w pierwszej kolejności powinni ustalić co wchodzi w jego skład. Zwykle bierzemy pod uwagę przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania wspólności ustawowej, pobrane wynagrodzenie za pracę, czy oszczędności zgromadzone na rachunkach bankowych. Bardzo często małżonkowie zapominają jednak, że w skład majątku wspólnego wchodzą także środki zgromadzone na otwartych i pracowniczych funduszach emerytalnych. Jak wygląda ich podział w praktyce? Środki zgromadzone w OFE Zgodnie z art. …

Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego małżonka. Czy wchodzą do majątku wspólnego? Read More »

Podział majątku wspólnego- rozliczenie nakładów i wydatków

Podczas trwania małżeństwa małżonkowie nie tylko gromadzą majątek. Ponoszą również wydatki związane z nabyciem składników majątku oraz nakłady na utrzymanie majątku.Co w przypadku podziału majątku? Czy można dochodzić rozliczenia nakładów i wydatków? Ustroje majątkowe w małżeństwie W pierwszej kolejności należy wskazać, że w związku małżeńskim mogą obowiązywać różne ustroje majątkowe. Ustawowym- domyślnym ustrojem majątkowym uregulowanymw Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (KRIO), który obowiązuje, jeśli małżonkowie nie zawrą umowy majątkowej, popularnie zwanej intercyzą jest …

Podział majątku wspólnego- rozliczenie nakładów i wydatków Read More »

Uprawnienia stron w przypadku przekroczenia granic nieruchomości przy budowie.

Przekroczenie granicy występuje wówczas, gdy fragment wznoszonej budowli znalazł się w granicach geodezyjnych i przestrzennych sąsiedniej nieruchomości. Odpowiednia część budynku lub innego urządzenia może zatem znaleźć się pod powierzchnią gruntu sąsiedniego (jak piwnica), na powierzchni lub nad powierzchnią gruntu sąsiedniego. Ciężar dowodu, że do przekroczenia granicy doszło bez winy umyślnej, spoczywa na osobie, która przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia granicę tę przekroczyła. Podkreślenia wymaga fakt, iż mówimy …

Uprawnienia stron w przypadku przekroczenia granic nieruchomości przy budowie. Read More »

Droga konieczna – czyli co zrobić gdy nasza działka nie ma dostępu do drogi publicznej?

W praktyce  zdarza się, że nieruchomość nie ma zapewnionego dostępu do drogi publicznej  albo ma zapewniony lecz jest on nieodpowiedni. W takim przypadku właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem służebności drogowej (drogi koniecznej). Podstawową przesłanką ustanowienia drogi koniecznej jest brak odpowiedniego dostępu do drogi publicznej przy czym ustawodawca nie zdefiniował co należy rozumieć pod pojęciem odpowiedniego dostępu. Wobec tego  każdorazowo dla konkretnej sprawy zachodzi konieczność  rozważenia czy istnieje …

Droga konieczna – czyli co zrobić gdy nasza działka nie ma dostępu do drogi publicznej? Read More »

Podział majątku po rozwodzie a kredyt hipoteczny.

Pod warunkiem, że przyszli małżonkowie nie zawarli intercyzy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Oznacza to, że  wszelkie dobra materialne  jakie nabędą w czasie trwania małżeństwa stanowią ich własność w częściach równych. Małżonkowie zawierają także wspólnie zobowiązania np. kredyt hipoteczny. Wobec tego na majątek wspólny małżonków składają się nie tylko aktywa tj. dobra materialne ale także pasywa tj. pożyczki, kredyty w tym kredyt hipoteczny oraz inne zobowiązania. …

Podział majątku po rozwodzie a kredyt hipoteczny. Read More »