Obsługa prawna firm

ZALICZKA – O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym instytucji zaliczki, a także zasad jej funkcjonowania. Kilka słów na ten temat od Santany Nowak: Zaliczka nie znajduje konkretnego uregulowania w przepisach prawa cywilnego. Niemniej jednak zasady jej funkcjonowania należy  wyprowadzać z ogólnych przepisów o umowach wzajemnych. Co do zasady, umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. W praktyce przyjmuje się, …

ZALICZKA – O CZYM WARTO WIEDZIEĆ? Read More »

ZADATEK – Charakter prawny instytucji zadatku

Często w praktyce spotykamy się z terminem zadatku. Niemal do rangi zwyczaju urosło zastrzeganie zadatku w umowach deweloperskich, sprzedaży nieruchomości. Santana Nowak przygotowała kilka słów o tym czym w świetle prawa jest zadatek. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie zdecydowanie przeważa pogląd, że zadatek jest szczególną umowną sankcją za niewykonanie umowy. Jego podstawową funkcją jest dyscyplinowanie stron w dotrzymaniu zaciągniętego zobowiązania – stanowi surogat odszkodowania na wypadek, …

ZADATEK – Charakter prawny instytucji zadatku Read More »

KIEDY MOŻNA UCHYLIĆ SIĘ OD POWINNOŚCI ZAPŁATY KARY UMOWNEJ?

Kara umowna jest zastrzeżeniem powinności zapłaty określonej sumy pieniężnej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Karę umowną nalicza się, gdy dojdzie do ziszczenia się wskazanych w umowie zdarzeń. Powstaje jednak pytanie, czy dłużnik zawsze będzie zobowiązany do uiszczenia sumy pieniężnej tytułem kary umownej. Według ugruntowanej linii orzeczniczej, przepisy Kodeksu cywilnego regulujące instytucję kary umownej nie wskazują na odrębną zasadę odpowiedzialności za zdarzenia …

KIEDY MOŻNA UCHYLIĆ SIĘ OD POWINNOŚCI ZAPŁATY KARY UMOWNEJ? Read More »

PROJEKTOWANE ZMIANY DOTYCZĄCE PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje nowe zmiany w prawie, tym razem zmiany te mają dotyczyć przedawnienia wierzytelności. Obecnie podstawowe terminy przedawnienia to 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe, bądź związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. Według projektu ministerstwa pierwszy z tych terminów zostanie skrócony do 6 lat. Skrócenie terminu przedawnienia roszczeń to nie jedyna zmiana. Dotychczas sąd nie badał, czy roszczenie strony postępowania jest przedawnione, to dłużnik …

PROJEKTOWANE ZMIANY DOTYCZĄCE PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH Read More »

OGRANICZENIE PRAWA DO WYPOWIEDZENIA UMOWY UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM (POLISLOKATY), JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Polisolokaty są dostępnym na rynku usług finansowych produktem, stanowiącym umowę na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Według danych przedstawionych przez Rzecznika Finansowego około 5 milionów Polaków zainwestowało w nie swoje środki finansowe. Wartość zainwestowanego kapitału przekracza natomiast 50 miliardów złotych. W latach 2014 – 2016 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął szereg postępowań w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Naruszenia polegały na zastosowaniu wzorców …

OGRANICZENIE PRAWA DO WYPOWIEDZENIA UMOWY UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM (POLISLOKATY), JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI Read More »

Jak chronić pomysł?

W każdej branży, a w szczególności branży kreatywnej, pomysł to często najważniejszy element sukcesu, odróżniający przedsiębiorcę, zaraz obok jego talentu i warsztatu, od konkurencji…