Obsługa prawna firm

Konflikt między wspólnikami – w jaki sposób zablokować zgromadzenie wspólników i jak można się przed tym bronić?

Zgromadzenie wspólników stanowi jeden z kluczowych organów spółki z o.o. Większość strategicznych decyzji dla tej spółki jest podejmowanych właśnie podczas wspólnego obradowania udziałowców podejmujących uchwały. Zjawiskiem pożądanym w stosunkach korporacyjnych jest troska wszystkich wspólników o to, aby podczas zgromadzenia reprezentowany był kapitał zakładowy niezbędny do uzyskania wymaganego prawem kworum, zaś po stronie zarządu – dbanie o należyte zwołanie zgromadzenia. Nie zawsze jednak udział zarządu …

Konflikt między wspólnikami – w jaki sposób zablokować zgromadzenie wspólników i jak można się przed tym bronić? Read More »

Konflikt między wspólnikami – jak przymusowo umorzyć udziały i jak się przed tym bronić?

Przymusowe umorzenie udziałów stanowi jeden z instrumentów służących unicestwieniu podmiotowego prawa udziałowego przysługującego wspólnikowi w spółce z o.o. Przyczyny zastosowania tej procedury mogą być różnorodne, choć w praktyce coraz częściej mają one charakter sankcyjny, sprowadzający się do chęci wykluczenia niechcianego lub szkodliwego wspólnika ze spółki. Jakich czynności należy zatem dopełnić, aby takie umorzenie było skuteczne? Czy wspólnik, którego udział ulega umorzeniu, może się w jakikolwiek …

Konflikt między wspólnikami – jak przymusowo umorzyć udziały i jak się przed tym bronić? Read More »

Konflikt między wspólnikami – ile należy się wspólnikowi za wystąpienie ze spółki osobowej?

W przypadku niektórych zdarzeń prawnych, takich jak chociażby wypowiedzenie umowy spółki osobowej przez wspólnika, jego śmierć lub ogłoszenie upadłości czy wyłączenie na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, pojawia się sytuacja, w której dany wspólnik traci swój byt w spółce. Nie oznacza to jednak, że określone wkłady lub świadczenia dokonane na  rzecz spółki nie podlegają zwrotowi. Jeśli wspólnicy, pomimo wystąpienia wspólnika, zdecydują się na dalsze istnienie spółki, wówczas konieczne …

Konflikt między wspólnikami – ile należy się wspólnikowi za wystąpienie ze spółki osobowej? Read More »

Konflikt między wspólnikami – czy i jak podzielić spółkę osobową?

Konflikty w ramach spółek osobowych stanowią zjawisko powszechne, które – dla dobra samej spółki oraz jej wierzycieli – powinno zostać jak najszybciej rozwiązane. Z reguły nieporozumienia pomiędzy wspólnikami, partnerami czy komplementariuszami można rozwiązać polubownie, z zachowaniem dalszego bytu prawnego spółki, lecz niekiedy nie jest to możliwe. W tym ostatnim przypadku pojawia się zatem pytanie – czy podział spółki osobowej jest w ogóle dopuszczalny, a jeśli tak – to w jaki …

Konflikt między wspólnikami – czy i jak podzielić spółkę osobową? Read More »

Kiedy członek zarządu ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce z o.o.

Członkowie zarządu spółek kapitałowych ponoszą odpowiedzialność wobec spółki za szkody, które spółka poniosła na skutek działania lub zaniechania tego członka zarządu. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. nie ogranicza się więc wyłącznie do odpowiedzialności subsydiarnej za zobowiązania spółki wobec osób trzecich (art. 299 KSH), ale również może wynikać z wadliwego prowadzenia spraw spółki. Podstawę odpowiedzialności członka zarządu określa w tym wypadku przepis art. 293 KSH …

Kiedy członek zarządu ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce z o.o. Read More »

Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą – co dalej?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zmuszony jest do nieustannej analizy ryzyka napotykanego w związku z kierowanym przez siebie biznesem. Z uwagi na dynamiczną zmianę przepisów prawa oraz pojawiające się niejasności, przedstawiany Państwu komentarz stanowiący wykaz następstw prawnych wynikających ze śmierci takiego przedsiębiorcy. Dla porządku, opisywane w tej części zagadnienia prawne dotyczyć będą działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do CEiDG oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa. …

Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą – co dalej? Read More »

Nie skorzystasz z przepisów o rękojmi za wady fizyczne przy zakupie udziałów lub akcji.

Przed podjęciem decyzji o zakupie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa, inwestorzy zazwyczaj podejmują starania w przedmiocie ustalenia kondycji firmy, której właścicielami mają zamiar się stać. W tym celu starają się pozyskać od sprzedających komplet informacji na temat posiadanych przez przedsiębiorstwo aktywów i obciążających je zobowiązań. Co jednak, jeśli po sprzedaży udziałów lub akcji okaże się, że faktyczny stan przedsiębiorstwa, którego prawa udziałowe zakupił inwestor jest inny niż deklarowany przez sprzedających? Czy w takim …

Nie skorzystasz z przepisów o rękojmi za wady fizyczne przy zakupie udziałów lub akcji. Read More »

rodzaje spółek

Jakie są rodzaje spółek w KSH?

Przedsiębiorcy poszukujący najwłaściwszej dla siebie formy prowadzenia działalności gospodarczej, w ocenie kancelarii powinni rozważyć propozycje oferowane przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Warto przy tym dodać, iż działalność gospodarczą poza spółkami prawa handlowego,o których mowa we wspomnianej ustawie, można prowadzić także w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też spółki cywilnej, której to właściwe regulacje zostały przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia …

Jakie są rodzaje spółek w KSH? Read More »

Od 1 lipca rejestracja zmian w KRS wyłącznie w formie elektronicznej.

W dniu 1 lipca 2021 r. ostatecznie weszły w życie zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, w wyniku których komunikacja przedsiębiorców z sądem rejestrowym została w całości przeniesiona do Internetu. Tym samym, do lamusa ostatecznie odchodzą urzędowe, papierowe formularze, które od lat wykorzystywały spółki zgłaszające do sądu wnioski o rejestrację lub zmianę wpisu. Zgodnie z art. 19 ust. 2 uKRS: „Wnioski dotyczące …

Od 1 lipca rejestracja zmian w KRS wyłącznie w formie elektronicznej. Read More »

Zatrudnianie członków zarządu w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poza pewnymi wyjątkami określonymi w przepisach w zasadzie nie może działać bez zarządu. Zarząd może natomiast składać się z jednego lub więcej ilości członków, kwestia ta powinna zostać określona w umowie spółki podobnie jak zasady reprezentacji w przypadku zarządu wieloosobowego. Członkowie zarządu się powoływani i odwoływani uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Mandat członka zarządu może także wygasnąć wraz z upływem jego …

Zatrudnianie członków zarządu w spółce z o.o. Read More »