3 SPOSOBY NA PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Małżeńskie sprawy majątkowe często stają się prawdziwą “kością niezgody”. 

I chociaż o podziale majątku często mówi się w odniesieniu do rozwodu, to jednak i bez niego jest on możliwy. Aby tego dokonać, małżonkowie w pierwszej kolejności muszą znieść wspólność majątkową, którą uzyskali w dniu ślubu. Co jednak zrobić dalej? W jaki sposób można dokonać podziału majątku?

Pierwszą możliwością jest podział fizyczny majątku wspólnego między małżonków.

Na przykład telewizor jest mój a komputer Twój. Ten sposób polega na podziale tych składników majątkowych, które dają się podzielić oraz na przyznaniu przedmiotów majątkowych, które nie dają się podzielić, każdemu z małżonków stosownie do wielkości ich udziałów w majątku wspólnym.

Jeżeli jednemu z małżonków w wyniku podziału fizycznego przypadną przedmioty majątkowe, których łączna wartość jest niższa niż wartość przysługującego mu udziału w majątku wspólnym, może domagać się od drugiego małżonka uiszczenia na jego rzecz dopłat celem wyrównania różnicy.

Drugą możliwością jest przyznanie rzeczy stanowiących majątek wspólny jednemu z małżonków, przy jednoczesnym orzeczeniu obowiązku spłaty na rzecz drugiego małżonka.

Ten sposób wykorzystywany jest w szczególności w sytuacji, kiedy danego składnika majątku nie da się podzielić fizycznie. Sąd przy sposobie spłaty bierze pod uwagę propozycje stron, jeżeli są one zgodne z przepisami prawa oraz z zasadami współżycia społecznego. W razie przyznania rzeczy jednemu z małżonków, własność przechodzi na niego z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu.

Jeżeli opisane w powyższym akapicie sposoby podziału majątku wspólnego nie są możliwe, sąd może również dokonać – co ma jednak miejsce wyjątkowo i dotyczy zwykle nieruchomości – podziału majątku wspólnego przez sprzedaż składników majątku stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Po przeprowadzeniu licytacji i dokonaniu sprzedaży, uzyskaną sumę dzieli się między właścicieli. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ten tryb związany jest z konkretnymi kosztami, co więcej – najczęściej suma uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w tym trybie jest zdecydowanie niższa niż suma, którą można otrzymać na wolnym rynku.

Opłaty

Składając wniosek o sądowy podział majątku wspólnego, należy liczyć się z obowiązkiem uiszczenia opłaty w kwocie 1000 zł. Natomiast jeśli udałoby się byłym małżonkom dojść do porozumienia co do sposobu podziału wszystkich składników majątkowych i ich wartości, wówczas opłata wynosi 300 zł.

Jeśli nie stać Cię na ponoszenie kosztów w takiej wysokości, możesz złożyć wniosek do sądu o zwolnienie Cię od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w całości albo w części.

Możesz również wnosić o ustanowienie dla Ciebie pełnomocnika z urzędu.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów