Czytelnia

BLOG

SZKODY GÓRNICZE: WYCHYLENIE BUDYNKU A OBOWIĄZEK REKTYFIKACJI.

SZKODY GÓRNICZE: WYCHYLENIE BUDYNKU A OBOWIĄZEK REKTYFIKACJI.

Często powtarzającym się problemem w sporach między kopalnią a właścicielem budynku jest konieczność rektyfikacji budynku. Fakt, że spory na tym tle powstają nie dziwi. Wszak wysokość odszkodowania dla pokrzywdzonego przy uznaniu konieczności rektyfikacji sięga setek...

czytaj dalej
KARA UMOWNA A PONIESIONA PRZEZ WIERZYCIELA SZKODA

KARA UMOWNA A PONIESIONA PRZEZ WIERZYCIELA SZKODA

Zastrzeżenie kary w umowie jest dla wierzyciela atrakcyjne przede wszystkim ze względów dowodowych. Dochodząc odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych, to na wierzycielu ciąży obowiązek udowodnienia poniesionej szkody oraz jej...

czytaj dalej
UBEZPIECZYCIEL VS. SZKODY GÓRNICZE

UBEZPIECZYCIEL VS. SZKODY GÓRNICZE

Że „Śląsk na grubie stoi”, wszyscy wiedzą - również firmy ubezpieczeniowe. Cechą charakterystyczną dla przemysłu wydobywczego jest jego znaczna ingerencja w środowisko, niezależnie od metody i głębokości wydobywania surowca. Obowiązująca ustawa z dnia 9 czerwca 2011...

czytaj dalej
SZKODY GÓRNICZE: ZASADA PEŁNEGO ODSZKODOWANIA

SZKODY GÓRNICZE: ZASADA PEŁNEGO ODSZKODOWANIA

Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, – jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do naprawienia szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. A podstawowym przepisem regulującym kwestie odpowiedzialności...

czytaj dalej
KOPALNIA NIE ODPOWIADA ZA WSZYSTKO

KOPALNIA NIE ODPOWIADA ZA WSZYSTKO

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze jednoznacznie stanowi, że  właściciel nieruchomości znajdującej się na obszarze oddziaływania zakładu górniczego nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem tego zakładu, o ile prowadzony jest zgodnie z...

czytaj dalej
KOPALNIA NIE DECYDUJE O SPOSOBIE NAPRAWY

KOPALNIA NIE DECYDUJE O SPOSOBIE NAPRAWY

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku jednoznacznie stanowi, że  właściciel nieruchomości znajdującej się na obszarze oddziaływania zakładu górniczego nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem tego zakładu, o ile prowadzony jest...

czytaj dalej
ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ. CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?

ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ. CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?

Artykuł 1 ustawy o ochronie zwierząt stwierdza, że zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, i człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Każde zatem znęcanie psychiczne i fizyczne bez najmniejszej...

czytaj dalej
KARA UMOWNA A PONIESIONA PRZEZ WIERZYCIELA SZKODA

KARA UMOWNA A PONIESIONA PRZEZ WIERZYCIELA SZKODA

Zastrzeżenie kary w umowie jest dla wierzyciela atrakcyjne przede wszystkim ze względów dowodowych. Dochodząc odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych, to na wierzycielu ciąży obowiązek udowodnienia poniesionej...

czytaj dalej
KARA UMOWNA NA WYPADEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

KARA UMOWNA NA WYPADEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Stosownie do przepisu art. 483 Kodeksu cywilnego kara umowna może zostać zastrzeżona na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wobec takiej redakcji przepisu wątpliwości może wywoływać często praktykowane w obrocie prawnym...

czytaj dalej
CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY ZAPŁACIĆ NIŻSZĄ KARĘ UMOWNĄ?

CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY ZAPŁACIĆ NIŻSZĄ KARĘ UMOWNĄ?

  Jeżeli dłużnik uważa, że nałożona na niego kara umowna w związku z nieprawidłowym wykonaniem zobowiązania jest zbyt wysoka, może domagać się zmniejszenia tej kary. Możliwość taką daje przepis art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego zawierający instytucję...

czytaj dalej
JAK PRAWIDŁOWO ZASTRZEC KARĘ UMOWNĄ?

JAK PRAWIDŁOWO ZASTRZEC KARĘ UMOWNĄ?

Kara umowa jest jednym z najczęściej stosowanych w praktyce obrotu gospodarczego zastrzeżeń umownych. Instytucja kary ma przede wszystkim na celu zabezpieczyć terminowość oraz prawidłowość wykonania zobowiązania. Konstruując w umowie zapisy kary umownej...

czytaj dalej
DEFORMACJE NIECIĄGŁE – CO TO TAKIEGO?

DEFORMACJE NIECIĄGŁE – CO TO TAKIEGO?

Eksploatacja węgla kamiennego powoduje wiele dolegliwości. Podstawowym zagadnieniem przy określaniu skutków ruchu zakładu górniczego są wszelkiego rodzaju szkody na nieruchomościach. Szkody górnicze bardzo często doprowadzają do istotnych zmian w obiektach...

czytaj dalej
PROCEDURA SĄDOWA – o czym jeszcze warto pamiętać

PROCEDURA SĄDOWA – o czym jeszcze warto pamiętać

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego jest zwolniona z obowiązku ponoszenia wszelkich opłat sądowych. Chodzi tu zarówno o koszt wniesienia samego powództwa, jak...

czytaj dalej
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Szkody górnicze powodują negatywne konsekwencje, jednak osoba poszkodowana nie pozostaje bez opieki prawnej. Przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze jak i sam kodeks cywilny przewidują sposób naprawienia takich szkód oraz zasady dochodzenia należnego...

czytaj dalej
ZWROT KOSZTÓW ZABEZPIECZEŃ

ZWROT KOSZTÓW ZABEZPIECZEŃ

Jeżeli planujesz budowę budynku na terenach znajdujących się w obszarze aktywności zakładu górniczego, warto wcześniej przemyśleć kwestię odpowiedniego zabezpieczenia budynku przed negatywnymi skutkami eksploatacji górniczej. Obowiązujące przepisy...

czytaj dalej
PROCEDURA DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ OD ZAKŁADU GÓRNICZEGO.

PROCEDURA DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ OD ZAKŁADU GÓRNICZEGO.

Przebieg postępowania z zakresu dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze zależny jest od wystąpienia kilku czynników. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że zakład górniczy może odmówić wypłaty odszkodowania w określonej przez nas wysokości, jak...

czytaj dalej
PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA SZKODY GÓRNICZE

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA SZKODY GÓRNICZE

Problematyka szkód górniczych wiąże się z działalnością przedsiębiorstw, które zajmują się działalnością z zakresu eksploatacji złóż węgla. W artykule przybliżę charakterystykę podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkód górniczych i wyjaśnię kto...

czytaj dalej
Szkoda – pojęcie i rodzaje szkody

Szkoda – pojęcie i rodzaje szkody

Pojęcie i rodzaje szkody Szkody górnicze powodują negatywne konsekwencje, jednak osoba poszkodowana nie pozostaje bez opieki prawnej. Przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze jak i sam kodeks cywilny przewidują sposób naprawienia takich szkód oraz...

czytaj dalej
DODATKOWE ZASTRZEŻENIA UMOWNE W POSTACI ZADATKU I KARY UMOWNEJ

DODATKOWE ZASTRZEŻENIA UMOWNE W POSTACI ZADATKU I KARY UMOWNEJ

Zarówno zadatek, jak i karę umowną łączy fakt, że stanowią one dodatkowe zastrzeżenia umowne, które mają na celu zapewnić wykonanie umowy przez wzmocnienie stanowiska strony dążącej do jej wykonania. Przepisy regulujące konstrukcję instytucji kary umownej stanowią, iż...

czytaj dalej
WYSOKOŚĆ ZADATKU

WYSOKOŚĆ ZADATKU

Zachęcamy do przeczytania artykułu na temat tego ile powinna wynosić wysokość zadatku przy zawieraniu umowy przedwstępnej. Kilka słów na ten temat od Santany Nowak. W praktyce obrotu cywilnoprawnego istotne znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy wartość wręczonych...

czytaj dalej
ZADATEK A ZALICZKA NA GRUNCIE PRAWA CYWILNEGO

ZADATEK A ZALICZKA NA GRUNCIE PRAWA CYWILNEGO

Zadatek i zaliczka to często mylone ze sobą terminy występujące w polskim prawie, dzięki temu artykułowi dowiesz się jakie występują między nimi różnice i jak istotną rolę pełnią na gruncie prawa cywilnego. Zadatek i zaliczka to często mylone ze sobą terminy...

czytaj dalej
ZALICZKA – O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?

ZALICZKA – O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym instytucji zaliczki, a także zasad jej funkcjonowania. Kilka słów na ten temat od Santany Nowak: Zaliczka nie znajduje konkretnego uregulowania w przepisach prawa cywilnego. Niemniej jednak zasady jej funkcjonowania...

czytaj dalej
ZADATEK – Charakter prawny instytucji zadatku

ZADATEK – Charakter prawny instytucji zadatku

Często w praktyce spotykamy się z terminem zadatku. Niemal do rangi zwyczaju urosło zastrzeganie zadatku w umowach deweloperskich, sprzedaży nieruchomości. Santana Nowak przygotowała kilka słów o tym czym w świetle prawa jest zadatek. Zarówno w doktrynie, jak i w...

czytaj dalej
Zmiana oprocentowania – nieważność umowy kredytu?

Zmiana oprocentowania – nieważność umowy kredytu?

Precyzyjne, jednoznaczne i zrozumiałe dla klientów czynniki wpływające na wysokość zaciąganego zobowiązania (np. kredytu frankowego) są podstawą określania Banków jako instytucji zaufania publicznego. Ale czy na pewno tak jest? Jak orzecznictwo i praktyka pokazuje,...

czytaj dalej
Przykłady klauzul abuzywnych w umowach frankowych

Przykłady klauzul abuzywnych w umowach frankowych

Poniżej przedstawiamy Państwu jedną z najczęściej spotykanych klauzul abuzywnych w umowach z bankami dotyczącymi tak zwanych kredytów frankowych. Jej brzmienie może być zbliżone do następującego: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych polskich po uprzednim...

czytaj dalej
„ODSZKODOWANIE ZA SZKODY GÓRNICZE” – CZYLI CO?

„ODSZKODOWANIE ZA SZKODY GÓRNICZE” – CZYLI CO?

Ustawa prawo geologiczne i górnicze w pewien sposób stanowi przepis szczególny (lex specialis) w stosunku do regulacji Kodeksowych, na co wskazuje art. 145 ustawy. Jedną z odrębności jest sposób naprawienia szkody. Naprawienie szkody może nastąpić albo przez...

czytaj dalej
SZKODY GÓRNICZE – DARMOWE I UGODOWE DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

SZKODY GÓRNICZE – DARMOWE I UGODOWE DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

Jak już wspominaliśmy w poprzednim artykule, zagadnienie szkód górniczych to problem całego województwa. W tym miejscu można tylko uzupełnić informacje, że, według danych statystycznych, trzy czwarte stwierdzonych szkód dotyczy budynków, w tym domów jednorodzinnych,...

czytaj dalej
Dobra wieść dla dłużników bankowych

Dobra wieść dla dłużników bankowych

O bankach mówiono i mówi się wiele, tak że czasem trudno oddzielić fałsz od prawdy. Jest jednak jedna rzecz, która jest zawsze prawdziwa w stosunku do nich, można by rzec – o ironio – bankowo pewna. Mianowicie: banki nie odpuszczają swoich pieniędzy. Kredyty i...

czytaj dalej
Jak chronić pomysł?

Jak chronić pomysł?

W każdej branży, a w szczególności branży kreatywnej, pomysł to często najważniejszy element sukcesu, odróżniający przedsiębiorcę, zaraz obok jego talentu i warsztatu, od konkurencji…

czytaj dalej
Kredyt walutowy – co z nim począć?

Kredyt walutowy – co z nim począć?

W sprawach dotyczących kredytów frankowych sądy niejednokrotnie stwierdzały, że niektóre postanowienia umowne, w szczególności te dotyczące przeliczania złotówek na franki szwajcarskie…

czytaj dalej
ZMIANY W KODEKSIE PRACY

ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie dnia 22 lutego 2016 roku.

czytaj dalej
Zwłoka nie popłaca

Zwłoka nie popłaca

Zwłoka nie popłaca, czyli analiza wybranych zagadnień ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8.03.2013 r.

czytaj dalej

Ochrona danych osobowych w firmie

Ochrona danych osobowych Choć przedsiębiorcy nierzadko jeszcze nie zdają sobie sprawy z wagi i konieczności ochrony danych osobowych, w których są posiadaniu, GIODO podejmuje coraz bardziej zaawansowane kroki mające na celu kontrolowanie przestrzegania prawa i karania...

czytaj dalej
Zmiany w VAT 2014

Zmiany w VAT 2014

Każdy kolejny rok kalendarzowy przyzwyczaił nas do zmian w podatkach, a w szczególności, w podatku VAT. Jeśli chodzi o podatek od towarów i usług, najistotniejsza zmiana dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego a dokładniej jego przyspieszenie oraz...

czytaj dalej
PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

W dobie rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego przyzwyczajamy się do tego, że informacje na temat niemal każdego z nas z łatwością odnajdujemy w Internecie. Ukończone szkoły, odbyte staże, miejsce pracy, stan cywilny, stanowisko w firmie, zainteresowania i...

czytaj dalej

Kancelaria Adwokacka Pirożek & Pirożek

Kancelaria Adwokacka Pirożek & Pirożek Katowice

al. Wojciecha Korfantego 51, 40-160 Katowice
tel.: 32 205 50 12 tel.: 32 205 50 13 e-mail: kancelaria@pirozek.pl
PKO BP SA: 65 1020 2313 0000 3802 0547 0002
SWIFT: BPKOPLPW

Nasz zespół